(1)
กาวิจา ธ. .-. การนำหลักพรหมวิหารธรรม ไปปฏิบัติในการสอนของครู โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน. J. Buddh. Stud. 2018, 9.