(1)
ภูริวฑฺฒโน พ. การศึกษาวิเคราะห์วิบากกรรมของบุคคลตามที่ปรากฏในอรรถกถาธรรมบท. J. Buddh. Stud. 2018, 9.