(1)
วิเศษ ส. สภาประชาชนลุ่มน้ำอิง : พลวัตภาคประชาสังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้ำอิง. J. Buddh. Stud. 2019, 10.