(1)
วชิรญาโณ พ. คุณค่าการตั้งธัมม์เวสสันตรชาตกะของชาวไทขืน ในเมืองเชียงตุง. J. Buddh. Stud. 2018, 9.