(1)
กุลอภิภัสร์เดชา อ. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทำประกันสุขภาพตามหลักพุทธธรรมของพระสงฆ์ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. J. Buddh. Stud. 2018, 9.