(1)
บุญมาวงษา พ. วิเคราะห์เรื่องสื่อบุคคลในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา. J. Buddh. Stud. 2018, 9.