(1)
ฉนฺทชาโต พ. ศึกษาวิเคราะห์หลักการและการปฏิบัติธรรมแนว พระครูอนุสนธิ์ประชาทร (รัตน์ รตนญาโณ). J. Buddh. Stud. 2018, 9.