(1)
วิโรจนกิตฺติ พ. สัมฤทธิผลของโครงการอบรมบาลีก่อนสอบคณะสงฆ์ภาค 7. J. Buddh. Stud. 2018, 9.