(1)
ธรรมวัฒน์ศิริ พ. ร. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 | กรกฎาคม - ธันวาคม 2558. J. Buddh. Stud. 2018, 6.