(1)
ฐิตธมฺโม พ. ศึกษาเปรียบเทียบกระบวนชีวิตตามทัศนะของจักรกลนิยม กับปฏิจจสมุปบาทในพุทธปรัชญาเถรวาท. J. Buddh. Stud. 2018, 6.