(1)
สุทฺธปญฺโญ พ. วิเคราะห์แนวคิดทางจริยศาสตร์ของเหลาจื้อที่ ปรากฎในวรรณกรรมของโกวเล้ง. J. Buddh. Stud. 2018, 8.