(1)
จนฺทิโก พ. กระบวนการสอนของพระพุทธเจ้า. J. Buddh. Stud. 2018, 9.