(1)
ขันสำโรง ด. ล้านนา,คติความเชื่อ และกระบวนการสร้างความรู้แบบสหวิทยาการ ของนักวิชาการตะวันตก. J. Buddh. Stud. 2018, 9.