(1)
,ดร. พ. กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมไทย ของพระสงฆ์ไทย ในประเทศอินเดีย-เนปาล. J. Buddh. Stud. 2018, 9.