(1)
กิตฺติโสภโณ พ. ภาวะผู้นำในการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง. J. Buddh. Stud. 2018, 9.