[1]
สุรเตโช พ. และ อินทนนท์ ว. 2021. อภิธัมมาสำนวนล้านนา : การปริวรรต ตรวจชำระและการศึกษาวิเคราะห์. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 12, 1 (มิ.ย. 2021).