[1]
Sengmany, P. , พระครูธีรสุตพจน์ และ ราชวัตร ส. 2021. การศึกษาวิเคราะห์งานพุทธศิลป์แบบล้านช้าง ที่ปรากฏในสิมวัดเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 12, 1 (มิ.ย. 2021).