[1]
โชติโก (แสงทนงค์) พ. , พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์, จันทร์แรง เ. และ แก้วสุฟอง ส. 2021. การสร้างศรัทธาชาวพุทธผ่านคำสอนในคัมภีร์ธรรมล้านนา. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 12, 1 (มิ.ย. 2021).