[1]
โชติธมฺโม พ. และ มาแก้ว ล. 2021. การวิเคราะห์ความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาพระพุทธบาทสี่รอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 12, 1 (มิ.ย. 2021).