[1]
สุเมโธ (เป็งอิ่น) พ. , ปญฺญาวิชิโร พ. และ จิรธมฺโม พ. 2021. มโนทัศน์ความเป็นบัณฑิตตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 12, 1 (มิ.ย. 2021).