[1]
ทองแปง ร., จิรธมฺโม พ. และ พรมดี ท. 2021. ศึกษาวิเคราะห์การบำเพ็ญทานบารมีของพระเวสสันดรในเวสสันดรชาดก. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 12, 1 (มิ.ย. 2021).