[1]
คำพุฒ ช. , ศรีคุณ ศ. และ บำรุงกิจ ส. 2021. การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาในประเทศไทย. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 12, 1 (มิ.ย. 2021).