[1]
รตนวณฺโณ (ธรรมวัฒน์ศิริ) พ., พระครูพิพิธสุตาทร และ คุภานุมาต ฉ. 2021. วิเคราะห์คติจักรวาลงานพุทธสถาปัตยกรรมวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 12, 1 (มิ.ย. 2021).