[1]
พวงไพบูลย์ ณ. และ รชนีกรไกรลาศ แ. 2021. กลยุทธ์การบริหารวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยเพี่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 12, 1 (มิ.ย. 2021).