[1]
พลอยทำ ฤ. , ปันธิยะ พ., รตนวณฺโณ พ. และ แก้วสุฟอง ส. 2020. แนวทางการสร้างสรรค์พระแผงไม้เชิงพุทธศิลป์ล้านนา. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 11, 2 (ธ.ค. 2020).