[1]
ขนฺตยาภรณสิริ พ. , มหาสทฺโท (เสียงใหญ่) พ. , วิชัย ว. และ ชื่นวงศ์ พ. 2020. ศึกษาวิเคราะห์การถวายผ้าทอในพิธีกรรมและประเพณีทางพระพุทธศาสนาของชาวไทยวนบ้านป่าบง ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 11, 2 (ธ.ค. 2020).