[1]
ทิพย์ทอง ท. 2020. การพัฒนาเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยววิถีศิลป์บนเส้นทางบ้านศิลปินล้านนา. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 11, 2 (ธ.ค. 2020).