[1]
พระครูมนูญธรรมทัต 2020. แนวทางพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาของโรงเรียนระดับประถมศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 11, 2 (ธ.ค. 2020).