[1]
กิตฺติพโล พ. , พุทธอาสน์ พ. และ โพธิญาโณ (โพธิ์หล้า) พ. 2020. วิเคราะห์บทบาทในการบำรุงพระพุทธศาสนาของอุบาสกอุบาสิกา: กรณีศึกษา ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง . วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 11, 2 (ธ.ค. 2020).