[1]
ปัญญาจีน ป. 2020. ปัญญาสชาดกฉบับเชียงใหม่ เรื่องที่ 21 – 30 : การปริวรรต การแปล และการศึกษาเปรียบเทียบ. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 11, 2 (ธ.ค. 2020).