[1]
อินต๊ะ เ. , วิชัย ว. , สิริเสรีภาพ .ว. และ ชื่นวงศ์ พ. 2020. การพัฒนารูปแบบการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเชิงพุทธ ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 . วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 11, 2 (ธ.ค. 2020).