[1]
พุทธรักษาจริยา ส. และ ศรีคุณ ศ. 2020. การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบ ตามแนวคิดการฝึกเชิงพุทธิปัญญาสำหรับนักเรียนเจ็บป่วยเรื้อรัง : กรณีศึกษานักเรียนเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 11, 2 (ธ.ค. 2020).