[1]
มหาวิริโย (ก้อนจา) พ., นามณี โ. และ พรมดี ท. 2020. ศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในธรรมนิยายเรื่องลีลาวดี. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 11, 2 (ธ.ค. 2020).