[1]
วรปัญโญ (สุขแดง) พ. และ ยุภาศ ย. 2021. การประยุกต์ใช้ธรรมะกับการเมืองเพื่อความสุขของประชาชนบนวิถีแห่งธรรมาธิปไตย. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 12, 1 (เม.ย. 2021).