[1]
ศรีทอง ธ., โสดาดี บ. , พระครูปัญญาสุธรรมนิเทศก์, พระครูวิริยปัญญาภิวัฒน์ และ เอ็นดู พ. 2020. การใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์ฐานทรัพยากรการท่องเที่ยว ทางพระพุทธศาสนา จังหวัดสุรินทร์. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 11, 2 (ธ.ค. 2020).