[1]
วังเสรีพิพัฒน์ เ. 2020. การประยุกต์ใช้สังคหวัตถุธรรมในการปฏิบัติงานของกลุ่มจิตอาสา โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 11, 2 (ธ.ค. 2020).