[1]
รตนปญฺโญ (สุรินแก้ว) พ., พรมดี ท. และ นามณี โ. 2020. วิเคราะห์คติความเชื่อที่ปรากฏในสื่อสัญลักษณ์ ทางพระพุทธศาสนาในสังคมล้านนา. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 11, 2 (ธ.ค. 2020).