[1]
พระครูธีรสุตพจน์ และ หารุคำจา พ. 2020. การศึกษาองค์ประกอบพุทธสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของวัด ในอำเภอเมืองเชียงใหม่. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 11, 2 (ธ.ค. 2020).