[1]
นิ่มตระกูล อ. และ ฐิตฺวิสิทฺโธ พ. 2020. พฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพจากพระคิลานุปัฏฐากสู่พระนักสื่อสารในเขตสุขภาพที่ 1. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 11, 1 (เม.ย. 2020).