[1]
แก้วตา บ., วิชัย ว., ฐานวุฑฺโฒ พ., . พ. และ บุปผาสุข ป. 2019. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหลักไตรลักษณ์กับหลักความผาสุกทางจิตวิญญาณ. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 10, 2 (ธ.ค. 2019).