[1]
เชษฐ์วิสุต เ. 2019. สื่อสังคมออนไลน์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 10, 2 (ธ.ค. 2019).