[1]
นิมมาทพัฒน์ เ. 2019. วิถีวัฒนธรรมชาวพุทธกับการสืบสานประเพณีการเทศน์มหาชาติในล้านนา. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 10, 2 (ธ.ค. 2019).