[1]
สิริเดชนนท์ พ., . พ., ชยาภินนฺโท พ. และ ลุนสำโรง ณ. 2019. การเรียนรู้หลักพุทธธรรมในสัตตมหาสถานผ่านการผลิตสื่อ. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 10, 2 (ธ.ค. 2019).