[1]
เตชะเบญจรัตน์ ก., สิริปริยัตยานุศาสก์ พ., ปุญฺญธโร พ., โคตรสุโพธิ์ พ. และ บุญศรีตัน ป. 2019. พุทธจริยธรรมในการประกอบการธุรกิจประกันชีวิต. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 10, 2 (ต.ค. 2019).