[1]
เรือนตุ่น ก., โคตรสุโพธิ์ พ., ญาณเมธี พ., วันตา ป. และ เยสุวรรณ์ ท. 2019. แนวทางการส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีเชิงพุทธล้านนา ของจังหวัดลำปาง. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 10, 2 (ธ.ค. 2019).