[1]
ไชยวงษ์สา แ., จิรธมฺโม พ., พรมดี ท. และ จะปา พ. 2019. แนวทางการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 10, 2 (ต.ค. 2019).