[1]
โฆษิตศักดิ์ พ. 2019. ศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติกรรมฐาน ตามแนวอานาปานสติของพุทธทาสภิกขุ กับ เอส. เอน. โกเอ็นก้า. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 7, 2 (ส.ค. 2019).