[1]
จตุรานน อ. 2019. ศึกษาความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน 4 ของผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างชาติ. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 7, 2 (ส.ค. 2019).