[1]
วสิษฐ์พลพงศ์ ฐ. 2019. ผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้อย่างมีความสุขเชิงพุทธบูรณาการ ในการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 7, 2 (ส.ค. 2019).