[1]
ญาณธโร พ. 2019. ระบบอุปถัมภ์เชิงพุทธเพื่อการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืนโดยโครงการ มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบทของพระพุทธพจนวราภรณ์ (จันทร์ กุสโล). วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา. 7, 2 (ส.ค. 2019).